Veiligheid

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het één van de kerntaken van de overheid.

Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. De overheid heeft vooral een regievoerende taak en maakt afspraken met onder meer de politie.

Inwoners mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de VVD, dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties.

Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve veiligheid van belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigenlijk? De gemeente heeft oog voor het veiligheidsgevoel van de inwoners. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.

Standpunten VVD

 • Politie en brandweer moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn. 
 • Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel(centrum)) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.
 • De gemeente zorgt dat er een eind komt aan de rotzooi en de problemen die hangjongeren veroorzaken. De VVD wil dat overlastgevende jongeren en hun ouders verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag.
 • Het strak volgen van veelplegers door politie en hun veiligheidspartners kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
 • De mogelijkheden van de wet BIBOB worden actief toegepast.
 • De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.
 • Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit worden vergroot door (extra) Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s).
 • De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt als hun broekzak kennen. Aangifte doen kan ook via internet of via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.
 • Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen.
 • De lokale brandweer en ambulances moeten op tijd kunnen zijn als je ze nodig hebt.
 • Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeenten. Dit mag wat de VVD betreft niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers. 

Financiën

Ook in tijden van bezuinigingen wil de VVD niet korten op veiligheid.De VVD wil dat schade en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.