Veiligheid

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het één van de kerntaken van de overheid.

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn.

 

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. De overheid heeft vooral een regio voerende taak en maakt afspraken met onder meer de politie.

 

Inwoners mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.

 

Als iemand zich niet houdt aan regels, willen wij, dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties.

 

Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve veiligheid van belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigenlijk? De gemeente heeft oog voor het veiligheidsgevoel van de inwoners.

 

Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.

 

Standpunten VVD

·         Politie en brandweer en ambulances moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.

·         Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel(centrum)) worden gebruikt om geweld, drugsgebruik of overlast tegen te gaan.

·         De gemeente zorgt dat er een eind komt aan de rotzooi en de problemen die hangjongeren veroorzaken. De VVD wil dat overlast gevende jongeren en hun ouders verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag.

·         Drugdealers opsporen en aanpakken.

·         Het strak volgen van veelplegers door politie en hun veiligheidspartners kan criminaliteit voorkomen en oplossen.

 

·         De mogelijkheden van de wet BIBOB worden actief toegepast.

 

·         De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.

·         Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit worden vergroot door (extra) Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa’s).

·         Wij willen het aantal wijkagenten waar we recht op hebben op Noord-Beveland. Een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt als hun broekzak kennen. Aangifte doen kan ook via internet of via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.

 

·         Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen.

·         Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeenten. Dit mag wat ons betreft niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers.

Financiën

-          Ook in tijden van bezuinigingen willen wij niet korten op veiligheid.

-          Wij willen dat schade en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.