Onderwijs

Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Door de decentralisatie van Jeugdzorg en invoering van het passend onderwijs, kan de gemeente goed regie voeren en partijen bij elkaar brengen.

Standpunten VVD

·         Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te leren, ongeacht leeftijd. Daardoor creëren mensen voor zichzelf immers kansen voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

·         Stimuleert het multifunctionele gebruik van scholen en andere maatschappelijke instellingen. Wij accepteren geen leegstand van schoollokalen. Om die reden zijn wij groot voorstander van het brede school concept.

·         Voorstander van vrije schoolkeuze van ouders voor hun kind. Deze vrije keuze houdt ook in dat ouders verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties die voortvloeien uit deze keuze.

·         Wij willen dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. Hierbij moet ook aandacht zijn voor excellente leerlingen.

·         Door adequate signalering door professionals kunnen de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelachterstand vergroot worden. De gemeente stimuleert daarom vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs. Ouders worden hierbij betrokken.

Hard op treden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim en accepteert geen jonge schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Bovendien werken scholen, ouders en gemeente samen om spijbelen tegen te gaan.

·         De school moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Het schoolplein is een sociale ontmoetingsplek. Wij vinden dat dat scholen een nadrukkelijke taak hebben in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en andere misstanden die het welzijn van de kinderen raken.

·         Wij zijn van mening dat scholen dienen te voldoen aan leerlingenaantallen boven de stichtingsnorm en/of opheffingsnorm.

·         Wij stimuleren de realisatie van integrale kind centra, ook op Noord -Beveland waarin een doorlopende lijn van aandacht en zorg van 0 tot 12 jaar gegarandeerd is. In die omgeving worden kinderen zo optimaal mogelijk begeleidt en uitgedaagd om  hun talenten maximaal te ontplooien. De recent opgestelde onderwijsvisie biedt daarvoor een prima basis.

·         Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschappelijk probleem. Wij willen een daadkrachtige aanpak op lokaal niveau. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen.

Financiën

Goed kwalitatief onderwijs voor iedereen leidt tot het vergroten van welzijn, verhoogde arbeidsparticipatie en daarmee een verminderd beroep op sociale voorzieningen.

Als een kind speciaal onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig dat de gemeente bijdraagt in de vervoerskosten. Dat geldt niet voor het bijzonder (op religieuze grondslag gebaseerde) onderwijs en voor situaties waar voldoende passende alternatieven voor regulier en nabijgelegen onderwijs beschikbaar zijn. Op basis van de mobiliteitsbehoefte kunnen passende combinaties en vervoersarrangementen gerealiseerd worden.