Wonen

De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.

Wij zijn voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.

Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun kerntaken (het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor gezinnen met een laag inkomen).

De VVD sluit de ogen niet voor krimp van de bevolking. De bestaande ruimtelijke plannen van de gemeenten dienen indien nodig hierop te worden afgestemd.

De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.

Standpunten VVD

  • Particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen wordt sterk gestimuleerd. Daar moeten in iedere dorpskern voldoende vrije kavels voor zijn.
  • Wij zijn tegen toepassing van gemeentelijke erfpacht.
  • Gesubsidieerde huurwoningen zijn alleen voor mensen die dat echt nodig hebben.
  • De VVD wil dat inwoners van een gemeente makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. De regels hiervoor, vastgelegd in het bestemmingsplan, dienen actueel en digitaal beschikbaar te zijn.

·         Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. De VVD wil ook starterswoningen in de koopsector. De op voorhand vastgestelde budgetten bij nieuw- of verbouw dienen niet te worden overschreden.

  • De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheef wonen en het actief stimuleren van doorstromen.
  • De gemeente spreekt eigenaren aan op leegstand. Leegstaande panden kunnen gemakkelijk tot verloedering van de kernen leiden.
  • Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. Wij willen ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals kangoeroewoningen. In woonwijken is ook plaats voor kwetsbare groepen.
  • Wij zijn een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe woonvormen voor ouderen, tijdelijke bouw (modulair) of huur van leegstaande gebouwen voor een tijdelijke behoefte aan huisvesting.
  • Het aanzien van recreatieparken en campings moet verzorgd en goed landschappelijk ingepast zijn. Overeengekomen beplantingsplannen en groengordels dienen gerespecteerd te worden. Daar waar nodig en wenselijk zal hier op gehandhaafd worden.

Financiën

Sociale woningbouw mag niet leiden tot een tekort op de grondexploitatie. Wij zien toe op realistische, transparante grondexploitatie.