Integratie

De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet.

Wij staan voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Bij ons staat niet je afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag. En niet de groep maar het individu. Subsidies die deze tolerantie ondermijnen passen niet bij dit uitgangspunt.

Wij willen dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering van immigranten in de samenleving te bevorderen. In het bijzonder het beheersen van de Nederlandse taal is van belang. Wij zijn tegen doelgroepenbeleid. Integratiefrustrerende activiteiten worden niet gesubsidieerd.

De VVD verwerpt en bestrijdt discriminatie.

De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie- en asielbeleid. Er is geen opvang voor uitgeprocedeerde die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst.

Standpunt VVD

·         Integreren betekent dat wij verwacht dat mensen zich aanpassen, de taal spreken en een bijdrage leveren aan de samenleving.

·         Wij zijn principieel tegen het bewust scheiden van vrouwen en mannen of jongens en meisjes bij sport of andere activiteiten.

·         Wij willen een actief opsporings- en uitzettingsbeleid voor alle illegalen en accepteren niet dat de gemeente afgewezen asielzoekers of illegalen ondersteunt.

·         De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de immigrant. De gemeente faciliteert door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.

·         Er moet laagdrempelige en snel beschikbare hulp geboden worden bij discriminatie, eerwraak, etc. Wij ondersteunen politie, justitie en andere organisaties bij de bestrijding daarvan.

·         Wij hechten aan een strikte scheiding tussen kerk en staat.

Financiën

Migranten komen uit eigen vrije keus naar Nederland en moeten dus zelf verantwoordelijkheid nemen. Kosten van inburgering mogen bijvoorbeeld niet op de samenleving worden afgewenteld.

Wij willen dat de gemeente geen subsidies verleent aan organisaties en activiteiten die apartheid bevorderen. Dus geen doelgroepenbeleid meer. De VVD denkt immers in individuen, niet in groepen.