Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving.

De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden moet de overheid ingrijpen. De gemeente is dan aan zet.

Gemeenten krijgen namelijk de regie over de Jeugdzorg. Het Verdrag betreffende de Rechten van het Kind is de basis voor een preventief integraal jeugdbeleid.

Ook voor wat betreft de maatschappelijke ontwikkeling van jeugd wil de VVD Noord-Beveland een rol spelen. Jongeren worden actief benaderd om deel te nemen aan de politieke besluitvorming. Ook jeugdraden spelen hierin een rol.

 

Standpunt VVD

  • Wij zien het Centrum voor Jeugd en Gezin als de centrale spil in alle zorgvragen voor en rond kinderen. Vanuit dit centrum wordt de Jeugdzorg gecoördineerd. Alle betrokkenen hebben daar vanuit een eigen verantwoordelijkheid een rol: ouders, scholen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals.
  • Voorstander van compacte zorgadviesteams op scholen. In deze teams wordt in vaste samenstelling van interne begeleiders, remedial teachers en schoolmaatschappelijk werkers problemen en risico’s door vroegtijdig signalering van radicalisering, loverboys, drugs en huiselijk geweld, dit door actie wordt opgevolgd. Waar nodig wordt samengewerkt met het veiligheidshuis, waarin de verschillende veiligheidspartners samenwerken.
  • De vraag van kinderen is leidend. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin. De gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten.
  • Veiligheid en kwaliteit staan centraal. Kinderrechten geven kinderen, ouders en hulpverleners inzicht in wat nodig is voor ieder kind om zo goed mogelijk op te kunnen groeien in een veilige omgeving. Daarbij hoort ook voorlichting over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Financiën

Wij willen af van het verschijnsel dat allerlei maatschappelijke en opvoedingsproblemen een onnodige medische component krijgen. Door tijdig in te grijpen en verbindingen te leggen met andere levensdomeinen (zoals school en sociaal netwerk) verbetert niet alleen de kwaliteit van het leven van het kind en een gezin, maar bespaart het de samenleving ook geld