Algemene beschouwingen VVD november 2020

Voorzitter, wethouders, raadscollega’s, inwoners van ons eindeloze eiland,

Vorig jaar startte de VVD haar algemene beschouwing met een virtuele toer over ons eiland. Dit alles onder de noemer: “De ronde van Noord-Beveland”. Een metafoor gericht op een wielerkoers waarmee onze partij diverse thema’s aanstipte en waarmee we onze standpunten en financiële wensen en bedenkingen kenbaar maakten voor het komende jaar. Toen was de metafoor met een sportwedstrijd nog zeer normaal. Hoe anders is dat dit jaar…

We kunnen wel stellen dat door de komst van het Covid-19 virus begin van dit jaar de wereld totaal op zijn kop gezet is. Wat een naar jaar is het geworden, en helaas is het einde daarvan nog niet in zicht. Een jaar waarin je leert relativeren. Daarom zal de bijdrage van de VVD Noord-Beveland tijdens deze algemene beschouwingen kort en sober zijn. Geen beeldspraak vol met clichés of bombastisch taalgebruik, maar zaken benoemen en ‘to-the-point’ met u delen.

Door de pandemie kunnen veel zaken die gepland stonden geen doorgang vinden. Welverdiende vakanties worden geannuleerd, bruiloften vinden plaats in kleine kring of worden uitgesteld, het afscheid nemen van een dierbare mag slechts in een beperkt gezelschap, een verjaardagsfeestje thuis is er niet meer bij en een bezoek brengen aan een culturele activiteit of een (sport) evenement is uit den boze.

En niet alleen het leven in onze privésfeer veranderde door dit rottige virus, maar ook het bedrijfsleven ondervindt hiervan desastreuze gevolgen. Ondernemers moeten hun deuren sluiten, hetzij tijdelijk of voorgoed. Ondanks de compensatie die vanuit het Rijk ter beschikking is gesteld, hebben ondernemers het zwaar. Wat de VVD betreft kunnen we niet anders dan onze inwoners oproepen om lokaal te blijven kopen. U steunt hiermee niet alleen de voorzieningen in onze kernen maar het komt ook de leefbaarheid van ons eiland ten goede. De ondernemers zijn de spil van de lokale economie, steek hen een hart onder de riem. De VVD zou graag zien dat onze Gemeente de campagne “Koop Lokaal” verder vorm blijft geven in onze Gemeente.

Naast de ondernemers hebben wij ook te doen met de ouderen op ons eiland. Ze vereenzamen en kunnen minder bezoek dan normaal ontvangen. Ook via deze weg spreekt de VVD haar dank uit voor al die mensen uit de zorg die woonachtig zijn op ons eindeloze eiland en welke zich dagelijks inzetten voor het welbevinden van onze oudere medemens. Hiervoor maken wij een diepe buiging.

Ook BOA’s, de politie en de Veiligheidsregio Zeeland worden tot het uiterste belast. Allemaal zaken die ons erg raken. Ook richting hen spreken we onze dank en bewondering uit voor de inzet die gezamenlijk gepleegd wordt om onze veiligheid te kunnen waarborgen.

Financiën
En alsof het nog niet zwaar genoeg was met deze onverwachte crisis staat onze Gemeente ook voor een andere enorme opgave. Het in orde houden van ons gemeentelijke huishoudboekje. Door herschikking van de Rijksbijdrage en de steeds hoger wordende zorgkosten is dit een enorme uitdaging. Ook hier is Corona een veroorzaker van een akelig feit, namelijk het teruglopen van de opbrengsten van belastingen.

Onze gemeente komt steeds zwaarder in de min. De zogenoemde zorgkosten die onze gemeente maakt, moeten worden opgehoest met minder budget vanuit Den Haag. Dat was destijds het credo en de oplossing van de problemen in de zorg. De problemen zijn er nog steeds, maar de bal ligt nu bij ons. Los dat maar eens op.

Je kunt dan twee dingen doen: bij de pakken neer gaan zitten en de klap afwachten, of proactief handelen. Dat laatste is gebeurd in onze gemeente. Gezamenlijk als raad en later met een klankbordgroep, de wethouder en Deloitte zijn we schouder aan schouder aan de slag gegaan. Deze werkwijze was een lang gekoesterde wens van de VVD. Het ging perfect geen van politiek doorspekte discussies, maar zinnige, gezonde en opbouwende gesprekken onder leiding van onze burgemeester, mevrouw Meeuwisse. Met haar ruime financiële ervaring deed ze ook een duit in het zakje. Iets waar onze Gemeente wat aan had tijdens deze besprekingen. Wij zijn trots op de raad, op de wethouder en op onze ambtenaren dat we met een begroting zijn gekomen welke er naar omstandigheden goed uitziet.

Natuurlijk moeten we een veer laten, maar dat kan in deze tijden niet anders. We hebben de last zo breed mogelijk weggelegd, maar aandacht voor onze ambities die hier niet onder mogen lijden, was daarbij steeds een uitgangspunt. De lastenstijging is zeker niet naar onze zin maar het gaat niet anders. Met andere woorden het gaat wat duurder worden, maar in deze tijden met deze tekorten is dat niet anders op te lossen.

Noord-Beveland moet een gemeente blijven waar het goed leven, werken en recreëren is. Want het leven gaat toch verder en van ons wordt verwacht dat we anticiperen.

Om een goede financiële koers te blijven varen, is het de wens van de VVD om met een voorjaarsnota te komen. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om tussentijds te sturen en te anticiperen op de zaken die vastliggen in het begrotingsjaar. En om het stelliger te brengen; eigenlijk is dit geen wens, maar een eis die we graag ingewilligd zouden zien.
Daarnaast heeft de VVD nog een aantal zaken waarop we continu onze aandacht zullen moeten houden.

Een belangrijk punt is dat we woningbouw met oog voor een ieder op ons eiland creëren. Iedereen verdient namelijk een fijne plek om te wonen. Voor veel mensen is het echter moeilijk om een geschikt en betaalbaar huis te vinden. Daar hebben we een duidelijke oplossing voor: bouwen, bouwen, bouwen. Daarnaast willen we dat er woningen vrijkomen door een betere doorstroming te realiseren. Sociale huur is bijvoorbeeld alleen bedoeld voor mensen die het echt nodig hebben. Wie voldoende verdient, mag zo’n huis niet bezet houden voor de minderbedeelden.

Als eerder gezegd is het oog voor de belangen van ondernemers in deze, voor hun ook zware, tijden belangrijk. Zeker betrokkenheid bij de recreatie en horecabedrijven is voor onze Gemeente van groot belang.

Naast de ondernemers heeft de VVD ook aandacht voor onze boeren en hun belangen. Nederland is, met name dankzij de land- en tuinbouwsector, de tweede agro-exporteur ter wereld. Met voortdurend veranderende wet- en regelgeving hebben zij het ook steeds zwaarder. Wij steunen onze boeren en hebben dat ook eerder dit jaar laten weten.            Onderwijs
We zien dat ons eiland dit jaar weer honderdvijftig nieuwe inwoners heeft mogen verwelkomen. Onder hen ook veel gezinnen. Goed onderwijs is dus van groot belang. Gelukkig hebben we op ons eiland vier goede basisscholen met kundig personeel. Ook in Coronatijd is er op hen een behoorlijk beroep gedaan. Digitaal werd thuisonderwijs op ons eiland verzorgd. Gelukkig was het onderwijzend personeel daardoor in staat het contact met onze jonge eilandbewoners te behouden.

Goed onderwijs en goede bereikbaarheid van scholen in onze kernen gaan voor ons hand in hand en blijven dus onmisbaar. Dit is een must om als eiland aantrekkelijk te blijven voor jonge gezinnen die naar Noord-Beveland willen komen om zich hier te vestigen. 

Veiligheid
Nog steeds hebben we te weinig politietoezicht in onze gemeente. We weten dat dit een landelijk probleem is, maar de VVD blijft vragen om meer wijkagenten. We willen voorkomen dat ons eiland een broedplaats wordt voor criminele activiteiten.

Arbeidsmigranten
Ons standpunt daarin is duidelijk. Arbeidsmigranten zijn noodzakelijk maar niet meer dan 100 en dan alleen plaatsen als er goede huisvesting kan worden gerealiseerd zonder overlast voor de bevolking. Wij onderschrijven de economische noodzaak van hen en wij complimenteren wethouder van der Maas met zijn inspanningen in deze. Wij willen graag dat de gemeente een goed beeld heeft waar en hoe deze mensen worden gehuisvest. Zeker geen speculanten die panden opkopen en de panden tot het dak vullen met deze mensen alleen om snel veel geld te verdienen.

Burgerparticipatie
In het kader van burgerparticipatie heeft de VVD de grote wens om expert groepen te vormen die ons als gemeenteraad van advies kunnen voorzien bij bepaalde onderwerpen die spelen en leven in onze gemeente. Ons eiland heeft hiervoor op vele terreinen vakkundige inwoners, laten we die kennis en kunde benutten.

Burgerparticipatie is in onze ogen niet roepen om te roepen, maar gezamenlijk werken aan constructieve oplossingen die ons eiland nog mooier en completer maken.

Voorzitter we komen bij een afronding. Dit is de korte bijdrage van de VVD die in onze ogen past in deze tijd. Vanaf deze plaats een woord van dank aan het college, onze ambtenaren en onze collega’s in de raad. We zullen schouder aan schouder deze grote en zware crises te lijf moeten gaan. Daarbij past ook van een oppositiepartij als de VVD een constructieve opstelling.

VVD fractie,

 

Dirk Hage & Stephan van Belzen.