Begrotingsraad 2019

Tijdens de Begrotingsraad laten we aan onze inwoners zien dat we als volksvertegenwoordigers één doel hebben; Het sturen op maatschappelijke en financiële aspecten binnen onze mooie woon-, werk-, en recreatiegemeente. De VVD Noord-Beveland richt haar pijlen daarbij op de toekomst.

Tijdens de Begrotingsraad laten we aan onze inwoners zien dat we als volksvertegenwoordigers één doel hebben; Het sturen op maatschappelijke en financiële aspecten binnen onze mooie woon-,
werk-, en recreatiegemeente. De VVD Noord-Beveland richt haar pijlen daarbij op de toekomst.

De VVD zal de komende periode constructief meebesturen aan een beter Noord-Beveland. Kritisch, analytisch en scherp waar nodig. Noord-Beveland heeft een aantal kernkwaliteiten: kleinschaligheid, weidsheid, natuur, de aanwezigheid van zee en meer, maar bovenal overheerst er het “eilandgevoel”. Een gevoel van jezelf thuis voelen en thuiskomen. Een eiland waar samenhang en samen ondernemen van belang is. Het behouden van die kwaliteiten en dat gevoel, daar wil de VVD zich de komende raadsperiode voor inzetten. Wij stellen daarbij een aantal thema’s centraal; leefomgeving, verkeer en vervoer, duurzaamheid, werk, recreatie én burgerparticipatie.

We doen dat alles op een goed gedreven financieel beleid. Onze kernspreuk daarbij is: “zorg voor vlees op de botten”. Wat niet betekent dat onze gemeente als bank dient te opereren. Investeren verbetert de leefbaarheid en komt ten goede aan onze inwoners.

Om een fijne leefomgeving te creëren stimuleren we een vraaggericht woningaanbod. Daarnaast is zorgen voor onze natuur van essentieel belang, maar de groei van de economie vraagt ook ruimte.
Wij willen dat de gemeente, bedrijven en de agrarische sector met elkaar samenwerken.
Natuur en economie sluiten elkaar niet uit, maar gaan juist goed samen. Economie gaat niet alleen om cijfers, het gaat ook om mensen. Het geeft ons de vrijheid om zelf iets te verdienen maar ook om banen te creëren. De gemeente moet de economie niet in de weg zitten. We zijn in die zin dan ook blij met een breed akkoord over de verruiming van de zondagsopenstelling.

Verkeer en vervoer is eveneens belangrijk. Veilig van A naar B is daarbij van belang. Met onder meer vrij liggende fietspaden van kern tot kern gaat een langgekoesterde wens van de VVD in vervulling.

Burgerparticipatie is een hot topic. Onze inwoners actief betrekken bij beleidsvorming vinden wij erg belangrijk. De nieuw op te stellen toekomstvisie van Noord-Beveland is een mooi moment om het veld weer in te gaan.

Ten slotte, de financiën. Het huishoudboekje van de gemeente dient op orde zijn. De VVD ondersteunt het voorstel van de portefeuillehouder financiën. We kunnen instemmen met de voorliggende begroting. Samen gaan we voor beter met onze pijlen gericht op de toekomst. Samen besturen, is samen DOEN, coalitie én oppositie.

De VVD Fractie,

 

Zet cookies aan om de video te tonen.