Benoeming lijsttrekkers PS en WS in Zeeland

Op 15 september 2018 zal in Dorpshuis Versvliet, v ⁄ d Plasschestraat 33 te s Heer Abtskerke, om 09.00 uur de Ledenvergadering van de VVD Regio Zuid worden gehouden om de lijsttrekkers te benoemen.

Er zijn voor beide lijsttrekkerskandidaten binnen de gestelde termijn, géén tegenkandidaten zijn gesteld.
 
Agenda:
  1. Opening door de voorzitter, Leon Mol,  vicevoorzitter Zeeland van de VVD Regio Zuid;
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Vaststellen van het verslag van ALV 1 van 21 april 2018
  4. Benoeming lijsttrekker Provinciale Staten,  Kees Bierens
  5. Benoeming lijsttrekker Waterschap Scheldestromen,  Conny Almekinders
  6. Toelichting op vervolg van de procedure kandidaatstelling en verkiezingsprogramma, door Leon Mol
  7. Campagnevoorbereidingen PS en WS, door Wilfried Boonman, campagneleider
  8. Opleidings- en trainingsprogramma voor kandidaten PS en WS, door Raymond Kubben, Portefeuillehouder Opleidingen en Trainingen VVD Regio Zuid
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Namens het bestuur van de VVD Regio Zuid,
Léon Mol, vicevoorzitter Zeeland
Henk Peterse, secretaris