Zorg: realistisch en lokaal

Zorg

Wij willen een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan.

Wij zijn een voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden zijn wij daarom voor het heffen van eigen bijdragen.

Iedere inwoner/burger heeft talenten en mogelijkheden. Dit geldt ook voor mensen die tijdelijk of permanent een beperking hebben.

 

Standpunt VVD

·         Voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. Het uitgangspunt dat de VVD hanteert is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat.

·         Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht. Bij het beantwoorden van de zorgvraag geldt het principe ‘één vrager en daarbij passende zorg’ (de zogenoemde ‘kanteling’). Vermindering van de bureaucratie is daarbij een absolute voorwaarde.

·         Ouderen zijn een steeds groter wordende groep op Noord – Beveland. Zeker in deze snel veranderende sociale omstandigheden dient hiervoor aandacht te zijn. Ook voor hun woon- en zorgbehoefte.

·         Wij vinden dat de gemeente de regisseur is van (ontkokeren) “het nieuwe-welzijn-zorg” arrangement van morgen. Door goede (regionale) afspraken te maken met huisartsen en andere zorgverleners en te sturen op prestaties verbetert de kwaliteit van de zorg en blijven de kosten beheersbaar. Voorzieningen als Cleijenborg, Amaliahof en landgoed Rijckholt spelen  daarin een rol.

·         Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten vervullen een belangrijke functie in het “welzijnszorg” arrangement. Het zijn de voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Hierdoor is individuele zorg minder nodig.

·         De zorgarrangementen worden in beginsel in de directe omgeving aangeboden: eerst lokaal, dan regionaal en dan pas nationaal.

 

 

Financiën

De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over gaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de WMO- en Jeugdzorg taken. De gemeente legt hier geen eigen (extra) geld bij.

Bij de ontkokering van het zorgstelsel de inzet van de VVD dat dit leidt tot minder uitgaven van de gemeente aan zorgbureaucratie en overhead.