Onze agrariërs zijn ondernemers met gezond boerenverstand.

Raadslid Edith Breure aan het woord over de agrarische sector op ons vruchtbare Noord-Beveland

 

Wij hebben veel waardering voor het agrarisch bedrijf, het zijn de boeren die een groot deel van ons eiland onderhouden. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Wij willen de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor de agrarische sector verder kan groeien en door ontwikkelen.

 

Wij willen dat innovatie die is gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid, wordt gestimuleerd. Niet door te subsidiëren maar door de juiste voorwaarden te scheppen.

 

Standpunten VVD

 

·         De niet-agrarische (woon)functie in het buitengebied (als gevolg van schaalvergroting en door vrijkomende erven) mag geen belemmering vormen voor de gewone agrarische bedrijfsvoering.

 

·         Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de ruimte bieden.

 

·         Wij willen het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals windenergie, aardwarmte, zonne-energie, getijde-energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische sector faciliteren door belemmerende regelgeving weg te nemen.

 

·         Belangrijk is dat (agrarische) ondernemers ruimte krijgen om seizoenarbeiders te huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast.

 

·         Wij willen ook voor de agrarische sector geen extra gemeentelijke regels op landelijke en Europese regelgeving; wettelijk minimum, is gemeentelijk maximum.

 

·         Agrarische ondernemers en landgoedeigenaren verdienen grote waardering. Zij hebben hart voor hun eigen terrein en verdienen bij het beheer van de natuur en het landschap een gelijke plaats naast instellingen als Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. De combinatie waarbij agrariërs en landgoederen tevens landschapsbeheer uitoefenen (de zogenoemde groene diensten) wordt daarom gestimuleerd. Geen onnodige onttrekking aan land- en tuinbouwgebieden voor ‘natuurontwikkeling’.

·         De landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) zijn primair bedoeld voor de agrarische functie.

Financiën

 

Eventuele subsidies worden (zoveel mogelijk) aangewend voor generieke maatregelen, die de leefbaarheid en beleving van het landelijk gebied bevorderen.

 

 

Zet cookies aan om de video te tonen.